برند پیکنیک با در اختیار داشتن به روزترین فناوری تولید ظروف بسته بندی ،IML  و تیم حرفه ای طراحی قالب، ربات و همچنین طراحی گرافیک و ارائه راه حل مناسب برای بسته بندی ،  آمادگی خود را جهت ارائه خدمات  زیر  اعلام می نماید:

  •  IML  : ﻟﻴﺒﻞ ﮔﺬاری درون ﻗﺎﻟﺐ (ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻇﺮف)
  • ارائه راه حل بسته بندی محصول جدید و رفع معایب بسته بندی
  • طراحی و ساخت قالب صنعتی
  • فروش صنعتی محصولات (فروش عمده)

جهت برقراری ارتباط با ما لطفا اطلاعات زیر را پر نمایید. همکاران ما در کمتر از 5 دقیقه(در ساعات اداری) با شما تماس خواهند گرفت.

IML چیست؟

ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻟﻴﺒﻞ ﮔﺬاری درون ﻗﺎﻟﺐ (ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻇﺮف) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻇﺮوف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ روش، ﻟﻴﺒﻞ بخشی ﺟﺪا نشدنی از ﺑﺪﻧﻪ ﻇﺮف می ﺷﻮد. اﻳﻦ روش ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ زنی، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ و برتری برای ﭼﺎپ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روی ﻇﺮوف و ﻳﺎ روش ﻫﺎي قدیمی اﻧﻮاع ﺑﺮﭼﺴﺐ زدن می ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوزه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﻮبی ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪ بندی ﺑﺮﺗﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن واﻗﻔﻨﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤﺼﻮل تولیدی، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ، زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻇﺎﻫﺮی، ﺗﻨﻮع در ﻃﺮح و رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، و ﻗﻴﻤﺖ رﻗﺎﺑتی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ.
ظروف IML وﻳﮋگی ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻜﻴﻞ ﺻﺎدراﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی راﻳﺞ و ﺑﻬﺪاشتی را دارد.
در فرآیند تولید به روش IML ابتدا لیبل تولید شده با مواد پلیمری مشابه با مواد ظرف به داخل قالب منتقل شده و سپس فرآیند تزریق مواد پلاستیکی صورت می گیرد. با تزریق مواد مذاب به داخل قالب، لیبل و ظرف پلاستیکی با یکدیگر یکپارچه می شوند، به نحوی که دیگر به هیچ وجه نمی توان لیبل را از بدنه  ظرف جدا کرد.

ثبت سفارش صنعتی

سفارش پک اختصاصی رستوران